Informator obrade podataka

1. Voditelj obrade (operator)
Na internetskoj adresi http://nomapicnic.hu/ dostupnoj web stranici nalazi se
NOMÁD PICNIC Bográcsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
(NOMÁD PICNIC Proizvođač Kotlova Dioničko Društvo Ograničene Odgovornosti)
Skraćeno ime: NOMÁD PICNIC Kft.
Broj registra tvrtke: 03-09-133909
Porezni broj: 27996041-2-03
Mjesto: Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa György u. 50.
Poštanska adresa: Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa Gy. u. 50.
Telefon: +36 30 831 9714
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://nomadpicnic.hu/
(odaljem voditelj obrada).

2. Pravni osnov u svezi sa obradom podataka, opseg informacija
2.1. Voditelj obrade podatke korisnika prvenstveno obrađuje na osnovi:
– Uredba Europskov Parlamenta i Savjeta (EU) 2016/679. (27. travanj 2016.) ozaštiti stvarnih
osoba, odnosno o strujanju tih podataka 95/461 EK preporuka (opča uredba ozaštiti
podataka); (The EU General Data Protection Regulation
– Opće uredbe Europvske Unije ozaštiti podataka (u dalnjem GDPR),
– odnosno, na osnovi zakona iz 2001. godine CVIII. u svezi sa pružanjem usluga
informativnog društva, te pitanjima u svezi sa tim (Ekertv).
2.2. Opseg informacija na web mjestu http://nomadpicnic.hu (web stranica), odnosi se na
uporabom ostvarenu obradu podataka.
2.3. Na osnovi informacije: korisnik su osobe, koje su u svezi sa obradom podakata odnosno
javne osobe povezane sa obradom podataka.

3. Rukovanje podacima u svezi sa informativno – tehnološkim prikupjenim podacima
3.1. Voditelj obrade u svezi sa funkcionalnošću web stranice koristi tzv. kolačiće.
3.2. Voditelj obrade u svezi sa ostvarenom obradom podataka pomoću kolačića daje posebnu
obavijest: obavijest u svezi sa obradom podataka, korištenjem kolačića.

2

4. Obrada podataka u svezi sa odabirom i prijemom poruka
4.1. Opseg osoba u svezi sa obradom: na web stranici označenoj e-mail adresi pomoću e-maila
od strane korisnika, poslate vjesti operatoru.
4.2. Pravna osnova obrade: GDPR 6. odjeljak (1) alineja, točke a) pristanak koristnika. Korisnik
pristanak šalje e-mail porukom.
Korisnik ima pravo da svoj pristanak bilo kada opozove. Opoziv ne utiče na prethodno
pravno obrađene podatke. Ukoliko korisnik opozove pristanak prije prispeća odgovora na
poruku, tada operator neće nastaviti sa izmjenom poruka, na prethodno postavljena pitanja,
jer mora brisati podatke o pristanku na obradu podataka.
4.3. Opseg obrađenih podataka
Korisnik kao pošaljilac poruke:
– ime,
– e-mail adresa,
– tema poruke
– sadržaj poruke.
4.4. Cilj obrade podataka: omogučavanje izmjene informacija između korisnika i davatelja
usluga.
4.5. Vrijeme obrade podataka: ukoliko prilikom izmjene informacija, ne dođe do sklapanja
ugovora, u tom slučaju, traje do slanja odgovora, odnosno do ostvarivanja želje korisnika.
Voditelj, na osnovu ostvarene želje korisnika brisati će željene obradene podatke. Ukoliko
je do izmjene informcija došlo na osnovu različitih tema, tada će voditelj okončanjem
izmjena informacija, odnosno osvarivanja želje korisnika, brisati informacije.
Ukoliko je došlo do sklapanja ugovora, a sadržalj poruka je važan zbog ugovora u tom
slučaju pravni odnosi zaklučenog ugovora, zastaruju nakon pet godina od izmjene zadnje
informacije. Dotada voditelj pohranjuje podatke na osnovu pravnih interesa. Prekidom
zastare, produljava se obrada podataka do novog roka zastare.
4.6. Načim pohrane podataka: vrši se na osnovu posebne datoteke voditelja obrada.

5. Prenošenje podataka (dostava podataka)
5.1. Operator ne prenosi podatke trećoj osobi.
5.2. Voditelj, iznimno, na osnovu zakonske odgovornosti, šalje podatke nadležnim državnim
organima.

3

6. Uporaba obrađivača podataka
Voditelj uporabuje sledeće nosioce podataka.
6.1. Datoteka
6.1.1. Obim obrađivača korisnika: korisnici odnosno posjetitelji web stranice.
6.1.2. Voditelj obrade koristi kao obrađivača podataka:
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Rackhost Informaticko Privatno Društvo sa Zatvorenom Odgovornosću)
Skraćeno ime: Rackhost Zrt.
Broj registra tvrtke: 06-10-000489
Porezni broj: 25333572-2-06
Mjesto: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Poštanska adresa: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Telefon: +36 1 445 1200
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://www.rackhost.hu/
dioničko društvo kao pružalac usluga web datoteke (u danjem obrađivač podataka).
6.1.3. Skup podataka obuhvaćeno obradom: obrada obuhvaća sve podatke navedene u ovoj
informaciji.
6.1.4. Cilj primene obrade podataka: osiguranje funkcioniranja web stranice korištenje
elektrodatoteke (u informacijsko – tehnološkom smislu).
6.1.5. Način pohrane podataka: osiguranje funkcioniranja datoteke elektronskim putem.
6.2. Progamer web stranice
6.2.1. Krug obrađivača podataka: na osnovu ove informacije, korisnici.
6.2.2. Kao izvršitelja obrade voditelj koristi samostalnog poduzetnika (udalnjem obrađivač
podataka)
Bircsák Vivien samostelni poduzetnik
Broj registra tvrtke: 52554696
Porezni broj: 69000759-1-23
Mjesto: Madžarska, 6449 Mélykút, Nagy ulica 79.
Poštanski broj: Madžarska, 6449 Mélykút, Nagy ulica 79.
kao programera web stranice.
6.2.3. Obim podataka obuhvaćeno obradom: obuhvaća sve podatke navedene u ovoj
informaciji.

4

6.2.4. Cilj uporabe obrađivača podataka: osiguranje sigurno funkcioniranje web stranice u
informativno – tehnološkom smjismu.
6.2.5. Karakter obrade podataka: dešava se elektroničkim putem, poduzimanjem operacija
potrebnih za tehničko funkcioniranje softvera web stranice.

6.3. Obrada vezana za osiguranje datoteke i softvera za elektrinčko dopisivanje.
6.3.1. Obim obrađivača podataka: na osnovu ovog spisa, korisnici, sa kojima voditelj obrade
drži kontakt putem elektronskog dopisivanja.
6.3.2. Voditelj obrade angažira (dioničko drštvo u privatnom vlasništvu) kao davatelja usluga
datoteke za elektronsko dopisivanja i programera softvera (u dalnjem zajedno: izvršitelj
obrade).
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Rackhost Informaticko Privatno Društvo sa Zatvorenom Odgovornosću)
Skraćeno ime: Rackhost Zrt.
Broj registra tvrtke: 06-10-000489
Porezni broj: 25333572-2-06
Mjesto: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Poštanska adresa: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Telefon: +36 1 445 1200
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://www.rackhost.hu/
6.3.3. Obim podataka obuhvaćeni obradom: prvenstveno, ime i e-mail adresa zainteresiranih,
nadalje, ostali podaci dostupni u elektroničkom pismu poslatog od strane korisnika.
6.3.4. Cilj korištenja procesora: osiguranje neometanog dopisivanja elektronskim putem.
6.3.5. Način obrade podataka: obrada se vrši elektroničkim putem u informativnom smislu, za
elektroničko dopisivanje i funkcioniranja potrebne datoteke – softver.
6.4. Voditelj obrade, osim u napred navedenom označenom dokumentu o korištenju kolačića
ne koristi druge procesore podataka.
6.5. Voditelj obrade sa uporavljenim procesorima, sklapa ugovor o obradi, radi pridržavanja
sigurnosnog nivoa, garancije i zakonskih obveza.

7. Zaštita i sigurnost podataka.
7.1. Vršitelj obrade u svezi sa aktivnostima poduzetih prilikom obrade, brine se o sigurnosti
podataka, tehničkim i organizacijskim intervencijama, odnosno, na osnovu internih

5

propisa osigurava primjenu pravnih normi, pridržava se propisa o zaštiti podataka i tajni.
Posebnim aktivnostima sprečava protupravni pristup podacima, prenošenje, preinačivanje,
davanje u javnost, brisanje, nehatno brisanje, povrede odnosno da razvojem tehnike
(inovacije), ne dođe do eventualne nepristupačnosti podacima.
7.2. Obrada podataka se vrši na osnovu ove informacije na osnovu zakonskih propisa,
srazmjerno propisima.
7.3. Izvršielj obrade pohranjuje podatke, za u tu svrhu predvidene i zaštićene datoteke, do kojih
imaju pristup samo zaposlenici, određeni za izvršenje tih zadataka (na osnovu opis radog
mjesta). Oni su odgovorni za zaštitu podataka, te odgovoarajuće rukovanje istima, na
osnovu ove informacije i propisanih pravnih normi.
7.4. Izvrištelj obrade sa partnerima na osnovu zakonskih normi, skalpa ugovor obvezantnog
sadržaja.

8. Prava korisnika obuhvaćenih obradom

8.1. Pravo na informiranost
8.1.1. Na osnovu ove informacije, korisnik se može bilo kada informisati o izvršenoj obradi. U
toku, kao i nakon izvršene obrad, može zatražiti informacije u svezi sa ostvarivanjem
njegovih zakosnki prava. Voditelj, na osnovu zamolbe korisnika, istoga informiše o
dosada poduzetim mjerama odnosno, uzrocima izostanka poduzimanja mjera, te u svezi
sa tim informiše o mogućnosti podnošenja pritužbi nadležnim organima.
8.1.2. Pružanje informacija se ne naplaćuje, ako je molba korisnika neosnovana ili se često
ponavlja:
a) voditelj obrade će naplatiti jedan razuman iznos troškova, ili
b) odbiti davanje traženih informacija.
8.1.3. Nakon uručenja molbe, u što kraćem vremenskom roku, (bez neopravdanog kašnjenja),
ali najkasnije u roku od mjesec dana, voditelj će dostaviti traženu informaciju.

8.2. Pravo na pristup informacijama
8.2.1. Korisnik ima pravo pristupa svim informacijama u svezi sa njim. Na molbu korisnika,
voditelj ga izvešćuje, dali je u tijeku kakva obrada, te o svim relevantnim činjenicama
obrade.
8.2.2. Na onovu prava pristupa informacijama, korisnik može zatražit prepis u svezi sa
obradom njegovih osobnih podataka, što operator prvom prilikom mora pružiti
bezplatno, a u svim dalnjim slučajevima može obračunati jedan logičan iznos novca.
8.2.3. Prepis, operator daje u korištenje, uveć, uobičajnoj formi, iznimno, ako korisnik zatraži
drugačije.

6

8.2.4. U što kraćem roku, nakon uložene molbe o prepisu (bez opravdanog kašnjenja) najduže
u roku od mjesec dana, operator osigurava pristup tim podacima.

8.3. Pravo na ispravke podataka
8.3.1. Korisnik ima pravo da zatraži od voditelja, ispravku netočnih osobnih podataka koji se
odnosena njega.
8.3.2. Uzimajući u obzir cilj obrade, korisnik ima pravo na nadopunu podataka, te podnosi
molbu za nadopunu.
8.3.3. Na zamolbu korisnika, voditelj će bez neopravdanog kašnjenja, vršiti ispravku, odnosno,
nadopunu osobnih podataka korisnika.

8.4. Pravo na brisanje podataka
8.4.1. Korisnik ima pravo, da na osnovu zamolbe, zahtijeva od voditelja, da bez neopravdanog
kašnjenja, briše podatke koji se odnose na njega, ako postoji jedan od slijedećih uvjeta:
a) na navedene podatke više nema potrebe u cilju, sa kojima su podaci sakupljani i
odbrađivani.
b) korisnik povlači zamolbu za obradu, te nema drugih pravnih osnova (na osnovu ove
informacije sačinjava obradu na osnovu pristanka – u slijedečem poglavju): 4. obrada
ostvarena u svezi sa primanjem i odgovaranjem na dostavljene poruke.
c) Korisnik se potrivi obradi, te uživa pravo prioriteta sa obradom (na osnovu teme
informacije, sačinjava obradu vršenu na osnovu pravnog interesa, što je opisano u
poglavlju): 3. podaci prikupljeni informacijskom obradom i tehničkim metodama na
osnovu pravnog interesa
d) ako su podaci obrađivani protupravno
e) ako se podaci moraju brisati na osnovu EU propisa ili propisa država članica.
8.4.2. Na osnovu podnošenja pravnih zahtjeva, validiteta, odnosno zaštite, i u svezi sa
podnošenjem molbe za to od strane korisnika, voditelj nije dužan brisati, radi zaštite
osobnih podataka, ako je to od interesa korisnika ili interesa drugih javnih osoba,
odnosno iz dužnosti koji proizlaze na osnovu prava opisanih dokumentima Unije ili
člancie država. U stvarnosi, prilikom zastare, voditelj briše podatke.

8.5. Pravo na odgraničavanje obrade podataka
8.5.1. Ako je ispunjen jedan od slijedečih uvjeta, izvršitelj će ograničiti obradu.
a) ako korisnik poriče točnost osobnih podataka, odgraničavanje će trajati toliko, koliko
je vrijemena potrebno za provreju točnosti podataka.
b) obrada je protupravna, a korisnik umjesto brisanja podataka, traži ograničavanje
c) izvrsilac više nema potrebe za osobnim podacima korisnika, ali korisnik zahtjeva
zadržavanje istih, u svezi sa podnošenjem pravnih zahtjeva, validnosti i zaštite
vlastitih prava.
d) korisnik protestira u svezi sa obradom tada, odgraničavanje traje toliko dugo koliko
je vrijemena potrebno da se ocijeni dali pravni zahtjevi voditelja ušivaju prioritet nad

7

zahtjevima korisnika (u dalnjem): 3. tehnička obrada vršena na osnovu pravnih
interesa (informacije tehnološkim prikupljanjem podataka).
8.5.2. Ako je došlo do ograničenja obrade podataka, osim pohrane podataka, voditelj će vršiti
obradu uz pristanak korisnika, ili na osnovu podnošenja pravnih zaštita, ili zaštite interesa
privatnih i pravnih osoba, ili ako to proizlazi iz interesa EU ili država članica.
8.5.3. Voditelj će korisnika koji je zahtjevao ograničavanje obrade, o prekidu istog, o tome
izvjestiti.

8.6. Obveze za izveštavanjem u svezi sa nadopunom, brisanjem, odnosno ograničavanjem
obrade podataka
Voditelje obrade izvjestit će o nadopuni, brisanju i ograničavanju obrad podataka,
korisnika, kao i ostale adresante kojima su prosleđeni podaci, osim ako to nije moguće ili
zahtjeva preveliki napor. Korsinika će voditelj na osnovu molbe, izvestiti o adresantima.

8.7. Pravo na prijenos podataka
8.7.1. Korisnik ima pravo da sve osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je sam dostavio
voditelju, dobije u lako čitljivoj i segmentiranoj formi, te da iste prenese drugom
voditelju, a da voditelj, koji već posjeduje navedene podatke, to ne osporava:
a) ako se obrada vrši na osnovu odobrenja ili ugovora sa korisnikom,
b) ako se obrada vrši automatski.
8.7.2. Prikazane obrade na osnovu ove informacije vršene su po napred naveđenem uvjetima te
se tu ostvaruje praktično pravo na prijenos podataka ako:
a) obrada vršena na osnovi pristanka korisnika
4. obrada vršena u svezi sa primanjem i slanjem poruka.

8.7.3. Pravo na prenosivost podataka u praksi se očitulje, kad voditelj, ako je to moguće, zatraži
od vise izvrsitelja neposrednu međusobnu izmjenu podataka.

8.8. Pravo na protest
8.8.1. Korisnik u svezi sa vlastitom pozicijom, može bilo kada protestirati, radi zaštite pravnih
interesa u svezi sa obradom podataka.
8.8.2. U ovakovom slučaju, voditelj nastavlja sa obradom, ako dokaže da za obradu postoje
razlozi pravne snage koji uživaju prioritet u odnosu na interese korisnika, ili njegovih
prava ili slobode ili se mogu vezati za podonošenje pravnih zahtjeva zaštite.
8.8.3. Obrada podataka koji čine sadržaj ove informacije na osnovu pravnih pravila primenjivat
će se u svezi sa obradom kao pravo na protest. 3. Informativno -tehnička obrada s pravom
na protest.

8
9. Udovoljavanje zahtjevima korisnika
9.1. Voditelj obrade će na osnovu 8. osigurati informiranje bez naplate. Ako je zahtjev
korisnika neosnovan, preteran, pogotovo ako se često ponavlja, voditelj će na osnovu
tražene obavjijesti, odnosno informacije, davanje istih a na osnovo nastalih
administrativnih troškova:
a) može uračunati jednu logičnu novčanu nadoknadu,
b) odbija poduzimanje mjera iz zahtjeva.
9.2. Voditelj, bez neopravdanog kašnjenja, a najkasnije za mjesec dana, od dana prispjeća
zahtjeva, informira korisnika o poduzetim mjerama, te o kopijama podataka, imajući u
vidu broj zahtjeva. Po potrebi ovaj rok se može produljiti na još dva mjeseca. Najkasnije
u roku od mjesec dana, voditelj će izvjestiti korisnika o uzrocima kašnjenja. Ako je
korisnik zahtjev podnio elektronskim putem, odgovorit će se na isti način, osim, ako
korisnik to traži drugačije.
9.3. Ukiloko voditelj ne poduzima nikakve mjere u svezi sa zahtjevom bez zakašnjenja, a
najkasnije mjesec dana računajuči od dana prispjeća zahtjeva, izvjestit će korisnika o
razlozima te informira ga o mogućnostima pritužbe označenom nadzornom tijelu opisano
u 10. točci, kako može osvariti svoja zakonska prava.
9.4. Korisnik može podnijeti zahtjev na osnovu bilo kakve vlastite identifikacije. Identifikacija
osobe je protebna iz razloga što voditelj obrade može postupati na osnovu zahtjeva samo
zato ovlaštenih osoba. Ako voditelj osnovano sumnja u točnost osobnih podataka
podnositelja, zatražit će od korisnika nadopunu daljnih potrebnih informacija u svezi sa
identitom.
9.5. Korisnik sve svoje zathtjeve može postaviti voditelju, poštanskim putem na adresu
Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa György ulica 5. ili e-mail adresom:
[email protected] u e-mailom poslate zahtjeve voditelja će smatrati službenim,
ukoliko su e-mail adrese korisnika, ali to ne znači da neće uzeti u obzir poruke poslate sa
druge e-mail adrese.

10. Provedba zakonitosti
Korisnik u zaštiti svojih zakonsih prava može se obratiti sudu, odnosno
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Nacionaloj Vlasti za Zaštitu Podataka i Slobodu Informacija)
Adresa: Madžarska,1055 Budapest, Falk Miksa ulica 9-11.
Poštanka adresa: Madžarska, 1363 Budapest, PS. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: + 36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webstranice: https://naih.hu

9

Ukoliko se odlučite za ostvarivanje vaših ostečenih prava, sudskim putem, to možete ostvariti
kod nadležnog suda po mjestu prebivališta.

29. rujna, 2023.

NOMÁD PICNIC Kft.

Informator obrade podataka

1. Voditelj obrade (operator)
Na internetskoj adresi http://nomapicnic.hu/ dostupnoj web stranici nalazi se
NOMÁD PICNIC Bográcsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
(NOMÁD PICNIC Proizvođač Kotlova Dioničko Društvo Ograničene Odgovornosti)
Skraćeno ime: NOMÁD PICNIC Kft.
Broj registra tvrtke: 03-09-133909
Porezni broj: 27996041-2-03
Mjesto: Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa György u. 50.
Poštanska adresa: Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa Gy. u. 50.
Telefon: +36 30 831 9714
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://nomadpicnic.hu/
(odaljem voditelj obrada).

2. Pravni osnov u svezi sa obradom podataka, opseg informacija
2.1. Voditelj obrade podatke korisnika prvenstveno obrađuje na osnovi:
– Uredba Europskov Parlamenta i Savjeta (EU) 2016/679. (27. travanj 2016.) ozaštiti stvarnih
osoba, odnosno o strujanju tih podataka 95/461 EK preporuka (opča uredba ozaštiti
podataka); (The EU General Data Protection Regulation
– Opće uredbe Europvske Unije ozaštiti podataka (u dalnjem GDPR),
– odnosno, na osnovi zakona iz 2001. godine CVIII. u svezi sa pružanjem usluga
informativnog društva, te pitanjima u svezi sa tim (Ekertv).
2.2. Opseg informacija na web mjestu http://nomadpicnic.hu (web stranica), odnosi se na
uporabom ostvarenu obradu podataka.
2.3. Na osnovi informacije: korisnik su osobe, koje su u svezi sa obradom podakata odnosno
javne osobe povezane sa obradom podataka.

3. Rukovanje podacima u svezi sa informativno – tehnološkim prikupjenim podacima
3.1. Voditelj obrade u svezi sa funkcionalnošću web stranice koristi tzv. kolačiće.
3.2. Voditelj obrade u svezi sa ostvarenom obradom podataka pomoću kolačića daje posebnu
obavijest: obavijest u svezi sa obradom podataka, korištenjem kolačića.

2

4. Obrada podataka u svezi sa odabirom i prijemom poruka
4.1. Opseg osoba u svezi sa obradom: na web stranici označenoj e-mail adresi pomoću e-maila
od strane korisnika, poslate vjesti operatoru.
4.2. Pravna osnova obrade: GDPR 6. odjeljak (1) alineja, točke a) pristanak koristnika. Korisnik
pristanak šalje e-mail porukom.
Korisnik ima pravo da svoj pristanak bilo kada opozove. Opoziv ne utiče na prethodno
pravno obrađene podatke. Ukoliko korisnik opozove pristanak prije prispeća odgovora na
poruku, tada operator neće nastaviti sa izmjenom poruka, na prethodno postavljena pitanja,
jer mora brisati podatke o pristanku na obradu podataka.
4.3. Opseg obrađenih podataka
Korisnik kao pošaljilac poruke:
– ime,
– e-mail adresa,
– tema poruke
– sadržaj poruke.
4.4. Cilj obrade podataka: omogučavanje izmjene informacija između korisnika i davatelja
usluga.
4.5. Vrijeme obrade podataka: ukoliko prilikom izmjene informacija, ne dođe do sklapanja
ugovora, u tom slučaju, traje do slanja odgovora, odnosno do ostvarivanja želje korisnika.
Voditelj, na osnovu ostvarene želje korisnika brisati će željene obradene podatke. Ukoliko
je do izmjene informcija došlo na osnovu različitih tema, tada će voditelj okončanjem
izmjena informacija, odnosno osvarivanja želje korisnika, brisati informacije.
Ukoliko je došlo do sklapanja ugovora, a sadržalj poruka je važan zbog ugovora u tom
slučaju pravni odnosi zaklučenog ugovora, zastaruju nakon pet godina od izmjene zadnje
informacije. Dotada voditelj pohranjuje podatke na osnovu pravnih interesa. Prekidom
zastare, produljava se obrada podataka do novog roka zastare.
4.6. Načim pohrane podataka: vrši se na osnovu posebne datoteke voditelja obrada.

5. Prenošenje podataka (dostava podataka)
5.1. Operator ne prenosi podatke trećoj osobi.
5.2. Voditelj, iznimno, na osnovu zakonske odgovornosti, šalje podatke nadležnim državnim
organima.

3

6. Uporaba obrađivača podataka
Voditelj uporabuje sledeće nosioce podataka.
6.1. Datoteka
6.1.1. Obim obrađivača korisnika: korisnici odnosno posjetitelji web stranice.
6.1.2. Voditelj obrade koristi kao obrađivača podataka:
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Rackhost Informaticko Privatno Društvo sa Zatvorenom Odgovornosću)
Skraćeno ime: Rackhost Zrt.
Broj registra tvrtke: 06-10-000489
Porezni broj: 25333572-2-06
Mjesto: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Poštanska adresa: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Telefon: +36 1 445 1200
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://www.rackhost.hu/
dioničko društvo kao pružalac usluga web datoteke (u danjem obrađivač podataka).
6.1.3. Skup podataka obuhvaćeno obradom: obrada obuhvaća sve podatke navedene u ovoj
informaciji.
6.1.4. Cilj primene obrade podataka: osiguranje funkcioniranja web stranice korištenje
elektrodatoteke (u informacijsko – tehnološkom smislu).
6.1.5. Način pohrane podataka: osiguranje funkcioniranja datoteke elektronskim putem.
6.2. Progamer web stranice
6.2.1. Krug obrađivača podataka: na osnovu ove informacije, korisnici.
6.2.2. Kao izvršitelja obrade voditelj koristi samostalnog poduzetnika (udalnjem obrađivač
podataka)
Bircsák Vivien samostelni poduzetnik
Broj registra tvrtke: 52554696
Porezni broj: 69000759-1-23
Mjesto: Madžarska, 6449 Mélykút, Nagy ulica 79.
Poštanski broj: Madžarska, 6449 Mélykút, Nagy ulica 79.
kao programera web stranice.
6.2.3. Obim podataka obuhvaćeno obradom: obuhvaća sve podatke navedene u ovoj
informaciji.

4

6.2.4. Cilj uporabe obrađivača podataka: osiguranje sigurno funkcioniranje web stranice u
informativno – tehnološkom smjismu.
6.2.5. Karakter obrade podataka: dešava se elektroničkim putem, poduzimanjem operacija
potrebnih za tehničko funkcioniranje softvera web stranice.

6.3. Obrada vezana za osiguranje datoteke i softvera za elektrinčko dopisivanje.
6.3.1. Obim obrađivača podataka: na osnovu ovog spisa, korisnici, sa kojima voditelj obrade
drži kontakt putem elektronskog dopisivanja.
6.3.2. Voditelj obrade angažira (dioničko drštvo u privatnom vlasništvu) kao davatelja usluga
datoteke za elektronsko dopisivanja i programera softvera (u dalnjem zajedno: izvršitelj
obrade).
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Rackhost Informaticko Privatno Društvo sa Zatvorenom Odgovornosću)
Skraćeno ime: Rackhost Zrt.
Broj registra tvrtke: 06-10-000489
Porezni broj: 25333572-2-06
Mjesto: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Poštanska adresa: Madžarska, 6722 Szeged, Tisza Lajos bulevar 41.
Telefon: +36 1 445 1200
E-mail adresa: [email protected]
Web stranica: http://www.rackhost.hu/
6.3.3. Obim podataka obuhvaćeni obradom: prvenstveno, ime i e-mail adresa zainteresiranih,
nadalje, ostali podaci dostupni u elektroničkom pismu poslatog od strane korisnika.
6.3.4. Cilj korištenja procesora: osiguranje neometanog dopisivanja elektronskim putem.
6.3.5. Način obrade podataka: obrada se vrši elektroničkim putem u informativnom smislu, za
elektroničko dopisivanje i funkcioniranja potrebne datoteke – softver.
6.4. Voditelj obrade, osim u napred navedenom označenom dokumentu o korištenju kolačića
ne koristi druge procesore podataka.
6.5. Voditelj obrade sa uporavljenim procesorima, sklapa ugovor o obradi, radi pridržavanja
sigurnosnog nivoa, garancije i zakonskih obveza.

7. Zaštita i sigurnost podataka.
7.1. Vršitelj obrade u svezi sa aktivnostima poduzetih prilikom obrade, brine se o sigurnosti
podataka, tehničkim i organizacijskim intervencijama, odnosno, na osnovu internih

5

propisa osigurava primjenu pravnih normi, pridržava se propisa o zaštiti podataka i tajni.
Posebnim aktivnostima sprečava protupravni pristup podacima, prenošenje, preinačivanje,
davanje u javnost, brisanje, nehatno brisanje, povrede odnosno da razvojem tehnike
(inovacije), ne dođe do eventualne nepristupačnosti podacima.
7.2. Obrada podataka se vrši na osnovu ove informacije na osnovu zakonskih propisa,
srazmjerno propisima.
7.3. Izvršielj obrade pohranjuje podatke, za u tu svrhu predvidene i zaštićene datoteke, do kojih
imaju pristup samo zaposlenici, određeni za izvršenje tih zadataka (na osnovu opis radog
mjesta). Oni su odgovorni za zaštitu podataka, te odgovoarajuće rukovanje istima, na
osnovu ove informacije i propisanih pravnih normi.
7.4. Izvrištelj obrade sa partnerima na osnovu zakonskih normi, skalpa ugovor obvezantnog
sadržaja.

8. Prava korisnika obuhvaćenih obradom

8.1. Pravo na informiranost
8.1.1. Na osnovu ove informacije, korisnik se može bilo kada informisati o izvršenoj obradi. U
toku, kao i nakon izvršene obrad, može zatražiti informacije u svezi sa ostvarivanjem
njegovih zakosnki prava. Voditelj, na osnovu zamolbe korisnika, istoga informiše o
dosada poduzetim mjerama odnosno, uzrocima izostanka poduzimanja mjera, te u svezi
sa tim informiše o mogućnosti podnošenja pritužbi nadležnim organima.
8.1.2. Pružanje informacija se ne naplaćuje, ako je molba korisnika neosnovana ili se često
ponavlja:
a) voditelj obrade će naplatiti jedan razuman iznos troškova, ili
b) odbiti davanje traženih informacija.
8.1.3. Nakon uručenja molbe, u što kraćem vremenskom roku, (bez neopravdanog kašnjenja),
ali najkasnije u roku od mjesec dana, voditelj će dostaviti traženu informaciju.

8.2. Pravo na pristup informacijama
8.2.1. Korisnik ima pravo pristupa svim informacijama u svezi sa njim. Na molbu korisnika,
voditelj ga izvešćuje, dali je u tijeku kakva obrada, te o svim relevantnim činjenicama
obrade.
8.2.2. Na onovu prava pristupa informacijama, korisnik može zatražit prepis u svezi sa
obradom njegovih osobnih podataka, što operator prvom prilikom mora pružiti
bezplatno, a u svim dalnjim slučajevima može obračunati jedan logičan iznos novca.
8.2.3. Prepis, operator daje u korištenje, uveć, uobičajnoj formi, iznimno, ako korisnik zatraži
drugačije.

6

8.2.4. U što kraćem roku, nakon uložene molbe o prepisu (bez opravdanog kašnjenja) najduže
u roku od mjesec dana, operator osigurava pristup tim podacima.

8.3. Pravo na ispravke podataka
8.3.1. Korisnik ima pravo da zatraži od voditelja, ispravku netočnih osobnih podataka koji se
odnosena njega.
8.3.2. Uzimajući u obzir cilj obrade, korisnik ima pravo na nadopunu podataka, te podnosi
molbu za nadopunu.
8.3.3. Na zamolbu korisnika, voditelj će bez neopravdanog kašnjenja, vršiti ispravku, odnosno,
nadopunu osobnih podataka korisnika.

8.4. Pravo na brisanje podataka
8.4.1. Korisnik ima pravo, da na osnovu zamolbe, zahtijeva od voditelja, da bez neopravdanog
kašnjenja, briše podatke koji se odnose na njega, ako postoji jedan od slijedećih uvjeta:
a) na navedene podatke više nema potrebe u cilju, sa kojima su podaci sakupljani i
odbrađivani.
b) korisnik povlači zamolbu za obradu, te nema drugih pravnih osnova (na osnovu ove
informacije sačinjava obradu na osnovu pristanka – u slijedečem poglavju): 4. obrada
ostvarena u svezi sa primanjem i odgovaranjem na dostavljene poruke.
c) Korisnik se potrivi obradi, te uživa pravo prioriteta sa obradom (na osnovu teme
informacije, sačinjava obradu vršenu na osnovu pravnog interesa, što je opisano u
poglavlju): 3. podaci prikupljeni informacijskom obradom i tehničkim metodama na
osnovu pravnog interesa
d) ako su podaci obrađivani protupravno
e) ako se podaci moraju brisati na osnovu EU propisa ili propisa država članica.
8.4.2. Na osnovu podnošenja pravnih zahtjeva, validiteta, odnosno zaštite, i u svezi sa
podnošenjem molbe za to od strane korisnika, voditelj nije dužan brisati, radi zaštite
osobnih podataka, ako je to od interesa korisnika ili interesa drugih javnih osoba,
odnosno iz dužnosti koji proizlaze na osnovu prava opisanih dokumentima Unije ili
člancie država. U stvarnosi, prilikom zastare, voditelj briše podatke.

8.5. Pravo na odgraničavanje obrade podataka
8.5.1. Ako je ispunjen jedan od slijedečih uvjeta, izvršitelj će ograničiti obradu.
a) ako korisnik poriče točnost osobnih podataka, odgraničavanje će trajati toliko, koliko
je vrijemena potrebno za provreju točnosti podataka.
b) obrada je protupravna, a korisnik umjesto brisanja podataka, traži ograničavanje
c) izvrsilac više nema potrebe za osobnim podacima korisnika, ali korisnik zahtjeva
zadržavanje istih, u svezi sa podnošenjem pravnih zahtjeva, validnosti i zaštite
vlastitih prava.
d) korisnik protestira u svezi sa obradom tada, odgraničavanje traje toliko dugo koliko
je vrijemena potrebno da se ocijeni dali pravni zahtjevi voditelja ušivaju prioritet nad

7

zahtjevima korisnika (u dalnjem): 3. tehnička obrada vršena na osnovu pravnih
interesa (informacije tehnološkim prikupljanjem podataka).
8.5.2. Ako je došlo do ograničenja obrade podataka, osim pohrane podataka, voditelj će vršiti
obradu uz pristanak korisnika, ili na osnovu podnošenja pravnih zaštita, ili zaštite interesa
privatnih i pravnih osoba, ili ako to proizlazi iz interesa EU ili država članica.
8.5.3. Voditelj će korisnika koji je zahtjevao ograničavanje obrade, o prekidu istog, o tome
izvjestiti.

8.6. Obveze za izveštavanjem u svezi sa nadopunom, brisanjem, odnosno ograničavanjem
obrade podataka
Voditelje obrade izvjestit će o nadopuni, brisanju i ograničavanju obrad podataka,
korisnika, kao i ostale adresante kojima su prosleđeni podaci, osim ako to nije moguće ili
zahtjeva preveliki napor. Korsinika će voditelj na osnovu molbe, izvestiti o adresantima.

8.7. Pravo na prijenos podataka
8.7.1. Korisnik ima pravo da sve osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je sam dostavio
voditelju, dobije u lako čitljivoj i segmentiranoj formi, te da iste prenese drugom
voditelju, a da voditelj, koji već posjeduje navedene podatke, to ne osporava:
a) ako se obrada vrši na osnovu odobrenja ili ugovora sa korisnikom,
b) ako se obrada vrši automatski.
8.7.2. Prikazane obrade na osnovu ove informacije vršene su po napred naveđenem uvjetima te
se tu ostvaruje praktično pravo na prijenos podataka ako:
a) obrada vršena na osnovi pristanka korisnika
4. obrada vršena u svezi sa primanjem i slanjem poruka.

8.7.3. Pravo na prenosivost podataka u praksi se očitulje, kad voditelj, ako je to moguće, zatraži
od vise izvrsitelja neposrednu međusobnu izmjenu podataka.

8.8. Pravo na protest
8.8.1. Korisnik u svezi sa vlastitom pozicijom, može bilo kada protestirati, radi zaštite pravnih
interesa u svezi sa obradom podataka.
8.8.2. U ovakovom slučaju, voditelj nastavlja sa obradom, ako dokaže da za obradu postoje
razlozi pravne snage koji uživaju prioritet u odnosu na interese korisnika, ili njegovih
prava ili slobode ili se mogu vezati za podonošenje pravnih zahtjeva zaštite.
8.8.3. Obrada podataka koji čine sadržaj ove informacije na osnovu pravnih pravila primenjivat
će se u svezi sa obradom kao pravo na protest. 3. Informativno -tehnička obrada s pravom
na protest.

8
9. Udovoljavanje zahtjevima korisnika
9.1. Voditelj obrade će na osnovu 8. osigurati informiranje bez naplate. Ako je zahtjev
korisnika neosnovan, preteran, pogotovo ako se često ponavlja, voditelj će na osnovu
tražene obavjijesti, odnosno informacije, davanje istih a na osnovo nastalih
administrativnih troškova:
a) može uračunati jednu logičnu novčanu nadoknadu,
b) odbija poduzimanje mjera iz zahtjeva.
9.2. Voditelj, bez neopravdanog kašnjenja, a najkasnije za mjesec dana, od dana prispjeća
zahtjeva, informira korisnika o poduzetim mjerama, te o kopijama podataka, imajući u
vidu broj zahtjeva. Po potrebi ovaj rok se može produljiti na još dva mjeseca. Najkasnije
u roku od mjesec dana, voditelj će izvjestiti korisnika o uzrocima kašnjenja. Ako je
korisnik zahtjev podnio elektronskim putem, odgovorit će se na isti način, osim, ako
korisnik to traži drugačije.
9.3. Ukiloko voditelj ne poduzima nikakve mjere u svezi sa zahtjevom bez zakašnjenja, a
najkasnije mjesec dana računajuči od dana prispjeća zahtjeva, izvjestit će korisnika o
razlozima te informira ga o mogućnostima pritužbe označenom nadzornom tijelu opisano
u 10. točci, kako može osvariti svoja zakonska prava.
9.4. Korisnik može podnijeti zahtjev na osnovu bilo kakve vlastite identifikacije. Identifikacija
osobe je protebna iz razloga što voditelj obrade može postupati na osnovu zahtjeva samo
zato ovlaštenih osoba. Ako voditelj osnovano sumnja u točnost osobnih podataka
podnositelja, zatražit će od korisnika nadopunu daljnih potrebnih informacija u svezi sa
identitom.
9.5. Korisnik sve svoje zathtjeve može postaviti voditelju, poštanskim putem na adresu
Madžarska, 6448 Csávoly, Dózsa György ulica 5. ili e-mail adresom:
[email protected] u e-mailom poslate zahtjeve voditelja će smatrati službenim,
ukoliko su e-mail adrese korisnika, ali to ne znači da neće uzeti u obzir poruke poslate sa
druge e-mail adrese.

10. Provedba zakonitosti
Korisnik u zaštiti svojih zakonsih prava može se obratiti sudu, odnosno
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Nacionaloj Vlasti za Zaštitu Podataka i Slobodu Informacija)
Adresa: Madžarska,1055 Budapest, Falk Miksa ulica 9-11.
Poštanka adresa: Madžarska, 1363 Budapest, PS. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: + 36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webstranice: https://naih.hu

9

Ukoliko se odlučite za ostvarivanje vaših ostečenih prava, sudskim putem, to možete ostvariti
kod nadležnog suda po mjestu prebivališta.

29. rujna, 2023.

NOMÁD PICNIC Kft.