(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő
A https://nomadpicnic.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a
NOMÁD PICNIC Bográcsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: NOMÁD PICNIC Kft.
Cégjegyzékszám: 03-09-133909
Adószám: 27996041-2-03
Székhely: 6448 Csávoly, Dózsa György út 50.
Postacím: 6448 Csávoly, Dózsa György út 50.
Telefon: +36 30 831 9714
E-mail cím: [email protected]
Webhely: https://nomadpicnic.hu/
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya
2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió
Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Ekertv.)
rendelkezései szerint kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://nomadpicnic.hu/ webhely (a továbbiakban:
webhely) használata során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes
személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó adatkezelés
3.1. Adatkezelő a webhely megfelelő működéséhez szükséges technikai adatok
gyűjtéséhez úgynevezett sütiket használ.
3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát
rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail
cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az e-mail üzenet
elküldésével adja meg.
Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés
jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja
vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a
korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás
alapján kezelt adatokat.
4.3. Kezelt adatok köre:
Az üzenetet küldő Felhasználó:
– neve,
– e-mail címe,
– az üzenet tárgya,
– az üzenet tartalma.
4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
Felhasználó számára.
4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre
szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a
Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet

3

megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.
Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással
kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény
teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.
Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek
tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a szerződéses
jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a
követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke
alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő. Az elévülés esetleges megszakadása
az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig
meghosszabbítja.
4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében
elkülönített adatállományban.

5. Adattovábbítás
5.1. Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
5.2. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít
adatokat.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó
szervezeteket.
6.1. Tárhelyszolgáltató
6.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató
Felhasználók.
6.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Rackhost Zrt.
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Adószám: 25333572-2-06
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

4

Postacím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Telefon: +36 1 445 1200
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.rackhost.hu/
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).
6.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen
tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti.
6.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez
szükséges elektronikus tárhely igénybevételével.
6.1.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok
feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

6.2. Weboldal fejlesztő
6.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztató szerinti
Felhasználók.
6.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
Bircsák Vivien e. v.
Nyilvántartási szám: 52554696
Adószám: 69000759-1-23
Székhely: 6449 Mélykút, Nagy utca 79.
Postacím: 6449 Mélykút, Nagy utca 79.
egyéni vállalkozót, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).
6.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen
tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
6.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

5

6.2.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok
feldolgozása kizárólag a webhely szoftverének informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

6.3. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó
adatfeldolgozás
6.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt
Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a
kapcsolatot.
6.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a
Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Rackhost Zrt.
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Adószám: 25333572-2-06
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Postacím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Telefon: +36 1 445 1200
E-mail: [email protected]
Webhely: https://www.rackhost.hu/
gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt tárhely
szolgáltatóját és szoftver fejlesztőjét (a továbbiakban együtt:
Adatfeldolgozók).

6.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-
mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben

megküldött további adatok.
6.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés
működésének biztosítása.
6.3.5. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok
feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezés informatikai értelemben
vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely és szoftver működőképességének
biztosítását jelenti.
6.4. Adatkezelő a fent és a „Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató”
dokumentumban megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem
vesz igénybe.

6

6.5. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó
jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására
kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

7. Adatvédelem, adatbiztonság
7.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében
gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel,
valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő
intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
7.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél
elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a
vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági
intézkedések mellett.
7.3. Az Adatkezelő védett adatállományok formájában rögzített, adatkezelési
célonként elkülönített adatállományban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez
Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel
kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek
munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.
7.4. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó
jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására
kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

8. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1. Tájékoztatáshoz való jog
8.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a
Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is
adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó
személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt
követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés
minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási

7

módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó
kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a
panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is
tájékoztatja.
8.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
8.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan
késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a
tájékoztatást.

8.2. Hozzáférési jog
8.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú
kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó
személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a
konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.
8.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az
Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen
biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő
az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
8.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja
rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.
8.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan
késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a
fentiek szerint a hozzáférést.

8.3. A helyesbítéshez való jog
8.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

8

8.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését.
8.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.

8.4. A törléshez való jog
8.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő
pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező
adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő
fejezetben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre (a jelen tájékoztató tárgyát képező
adatkezelések közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő
fejezetben bemutatott adatkezelések esetében áll fenn:
3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek
alapján végzett technikai adatkezelés;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
8.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles
törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó
vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy
az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési
idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

9
8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos
érdekeivel szemben (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések
közül csak a jogos érdek alapján végzett, következő fejezetben bemutatott
adatkezelések esetében áll fenn:
3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek
alapján végzett technikai adatkezelés.

8.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.
8.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és
ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség
Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót,
továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő
tájékoztatja e címzettekről.

10
8.7. Adathordozhatósághoz való jog
8.7.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött
szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
8.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetben
bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek
tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:
a) a hozzájárulás alapján végzett:
4. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés.
8.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a
Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje
a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.8. A tiltakozáshoz való jog
8.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.
8.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti
tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.8.3. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Felhasználó az
alábbi, jogos érdek jogalapjával végzett adatkezelésekről szóló fejezetben
bemutatott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja a tiltakozáshoz való
jogát:
3. Információtechnológiai adatgyűjtéshez kapcsolódó, jogos érdek
alapján végzett technikai adatkezelés.

11
9. Felhasználó kérelmeinek teljesítése
9.1. A 8. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen
biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
9.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását
is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az
érintett Felhasználó azt másként kéri.
9.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 10.
pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
9.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő
módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő
Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak
az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei
vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
9.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 6448 Csávoly, Dózsa György
út 50. alatti címére, e-mailben a [email protected] e-mail címre
juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott
e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti

12

a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel
időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

10. Jogérvényesítés
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: https://naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2023. szeptember 4.

NOMÁD PICNIC Kft.