Teszt

(A dokumentum let�lt�se/nyomtat�sa: ITT)


Adatkezel�si t�j�koztat�

 

1.       Adatkezel�

A https://nomadpicnic.hu/ internetc�men el�rhet� webhelyet a

NOM�D PICNIC Bogr�csgy�rt� Korl�tolt Felel�ss�g� T�rsas�g

 

R�vid�tett n�v: NOM�D PICNIC Kft.

C�gjegyz�ksz�m: 03-09-133909

Ad�sz�m: 27996041-2-03

Sz�khely: 6448 Cs�voly, D�zsa Gy�rgy �t 50.

Postac�m: 6448 Cs�voly, D�zsa Gy�rgy �t 50.

Telefon: +36 30 831 9714

E-mail c�m: [email protected]

Webhely: https://nomadpicnic.hu/

(a tov�bbiakban: Adatkezel�) �zemelteti.

 

2.       Az adatkezel�sre vonatkoz� jogszab�lyok, a t�j�koztat� hat�lya

 

2.1.      �Adatkezel� a Felhaszn�l�k adatait els�sorban

– AZ EUR�PAI PARLAMENT �S A TAN�CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. �prilis 27.) a term�szetes szem�lyeknek a szem�lyes adatok kezel�se tekintet�ben t�rt�n� v�delm�r�l �s az ilyen adatok szabad �raml�s�r�l, valamint a 95/46/EK ir�nyelv hat�lyon k�v�l helyez�s�r�l (�ltal�nos adatv�delmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Eur�pai Uni� �ltal�nos Adatv�delmi Rendelete), (a tov�bbiakban: GDPR),

– az elektronikus kereskedelmi szolg�ltat�sok, valamint az inform�ci�s t�rsadalommal �sszef�gg� szolg�ltat�sok egyes k�rd�seir�l sz�l� 2001. �vi CVIII. t�rv�ny (Ekertv.)

rendelkez�sei szerint kezeli.

2.2.      Jelen t�j�koztat� hat�lya a https://nomadpicnic.hu/ webhely (a tov�bbiakban: webhely) haszn�lata sor�n megval�sul� adatkezel�sre vonatkozik.

 

2.3.      Jelen t�j�koztat� �rtelm�ben Felhaszn�l�: a webhelyet b�ng�sz� term�szetes szem�lyek, akik az adatkezel�sben �rintettek.

 

3.       Inform�ci�technol�giai adatgy�jt�shez kapcsol�d� adatkezel�s

 

3.1.      Adatkezel� a webhely megfelel� m�k�d�s�hez sz�ks�ges technikai adatok gy�jt�s�hez �gynevezett s�tiket haszn�l.

 

3.2.      Adatkezel� a s�tik �ltal megval�s�tott adatkezel�sr�l k�l�n t�j�koztat�t bocs�t rendelkez�sre: Adatkezel�si t�j�koztat� a s�tik alkalmaz�s�r�l.4.       �zenet fogad�s�hoz �s megv�laszol�s�hoz kapcsol�d� adatkezel�s

 

4.1.      Az adatkezel�ssel �rintettek k�re: e-mail �tj�n a webhelyen felt�ntetett e-mail c�m(ek) haszn�lat�val Adatkezel�nek �zenetet k�ld� Felhaszn�l�k.

 

4.2.      Az adatkezel�s jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezd�s�nek a) pontja alapj�n a Felhaszn�l� hozz�j�rul�sa. Felhaszn�l� a hozz�j�rul�st az e-mail �zenet elk�ld�s�vel adja meg.

 

Felhaszn�l� jogosult arra, hogy a hozz�j�rul�s�t b�rmikor visszavonja. A hozz�j�rul�s visszavon�sa nem �rinti a visszavon�s el�tt v�gzett adatkezel�s jogszer�s�g�t. Amennyiben Felhaszn�l� az �zenet megv�laszol�sa el�tt vonja vissza a hozz�j�rul�s�t, akkor Adatkezel� nem folytatja az �zenetv�lt�st, a kor�bban feltett k�rd�sekre nem v�laszol, mivel t�r�lnie kell a hozz�j�rul�s alapj�n kezelt adatokat.

 

4.3.      Kezelt adatok k�re:

Az �zenetet k�ld� Felhaszn�l�:

– neve,

– e-mail c�me,

– az �zenet t�rgya,

– az �zenet tartalma.

 

4.4.      Az adatkezel�s c�lja: Adatkezel�vel t�rt�n� �zenetv�lt�s lehet�v� t�tele a Felhaszn�l� sz�m�ra.

 

4.5.      Az adatkezel�s id�tartama: amennyiben az �zenetv�lt�s nyom�n nem j�n l�tre szerz�d�sk�t�s, abban az esetben az �zenet megv�laszol�s�ig, illetve a Felhaszn�l� ig�ny�nek teljes�t�s�ig tart. Adatkezel� az �zenet megv�laszol�s�t/ig�ny teljes�t�s�t k�vet�en t�rli az e c�lb�l kezelt adatokat. Amennyiben az inform�ci�cser�re t�bb, kapcsol�d� t�m�j� �zenetv�lt�ssal ker�l sor, abban az esetben az inform�ci�csere befejezt�vel, illetve az ig�ny teljes�t�s�t k�vet�en t�rli Adatkezel� az adatokat.

 

Amennyiben az �zenetv�lt�s nyom�n szerz�d�sk�t�s j�n l�tre, �s az �zenetek tartalma a szerz�d�s szempontj�b�l l�nyeges, abban az esetben a szerz�d�ses jogviszonyb�l fakad� k�vetel�sek el�v�l�si idej�nek � ami alapesetben a k�vetel�s esed�kess� v�l�s�t�l sz�m�tott 5 �v � eltelt�ig jogos gazdas�gi �rdeke alapj�n kezeli az adatokat az Adatkezel�. Az el�v�l�s esetleges megszakad�sa az adatkezel�s id�tartam�t az el�v�l�s bek�vetkez�s�nek �j id�pontj�ig meghosszabb�tja.

 

4.6.      Az adatok t�rol�s�nak m�dja: Adatkezel� informatikai rendszer�ben elk�l�n�tett adat�llom�nyban.

 

 

 

5.       Adattov�bb�t�s

 

5.1.      Adatkezel� nem tov�bb�t adatokat harmadik szem�lyeknek.

 

5.2.      Adatkezel� kiz�r�lag t�rv�nyes k�telezetts�g eset�n, hat�s�goknak tov�bb�t adatokat.

 

 

6.       Adatfeldolgoz� ig�nybev�tele

Adatkezel� adatfeldolgoz�k�nt vesz ig�nybe az al�bbi gazd�lkod� szervezeteket.

6.1.      T�rhelyszolg�ltat�

 

6.1.1.       Az adatfeldolgoz�ssal �rintettek k�re: a webhelyet megl�togat� Felhaszn�l�k.

 

6.1.2.       Adatkezel� adatfeldolgoz�k�nt veszi ig�nybe a

Rackhost Informatikai Z�rtk�r�en M�k�d� R�szv�nyt�rsas�g

R�vid�tett n�v: Rackhost Zrt.

C�gjegyz�ksz�m: 06-10-000489

Ad�sz�m: 25333572-2-06

Sz�khely: 6722 Szeged, Tisza Lajos k�r�t 41.

Postac�m: 6722 Szeged, Tisza Lajos k�r�t 41.

Telefon: +36 1 445 1200

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.rackhost.hu/

 

gazdas�gi t�rsas�got, mint webt�rhely szolg�ltat�t (a tov�bbiakban: Adatfeldolgoz�).

6.1.3.       Az adatfeldolgoz�ssal �rintett adatok k�re: az adatfeldolgoz�s a jelen t�j�koztat�ban megjel�lt �sszes adatot potenci�lisan �rinti.

 

6.1.4.       Az adatfeldolgoz� ig�nybev�tel�nek c�lja: a webhely inform�ci�technol�giai �rtelemben vett m�k�d�s�nek biztos�t�sa, az ehhez sz�ks�ges elektronikus t�rhely ig�nybev�tel�vel.

 

6.1.5.       Az adatfeldolgoz�s jellege: elektronikus �ton t�rt�nik, az adatok feldolgoz�sa kiz�r�lag a webhely informatikai �rtelemben vett �zemeltet�s�hez sz�ks�ges t�rhely biztos�t�s�t jelenti.

 

 

6.2.      Weboldal fejleszt�

 

6.2.1.       Az adatfeldolgoz�ssal �rintettek k�re: jelen t�j�koztat� szerinti Felhaszn�l�k.

 

6.2.2.       Adatkezel� adatfeldolgoz�k�nt veszi ig�nybe

Bircs�k Vivien e. v.

 

Nyilv�ntart�si sz�m: 52554696

Ad�sz�m: 69000759-1-23

Sz�khely: 6449 M�lyk�t, Nagy utca 79.

Postac�m: 6449 M�lyk�t, Nagy utca 79.

egy�ni v�llalkoz�t, mint a weboldal fejleszt�j�t (a tov�bbiakban: Adatfeldolgoz�).

6.2.3.       Az adatfeldolgoz�ssal �rintett adatok k�re: az adatfeldolgoz�s a jelen t�j�koztat�ban megjel�lt �sszes adatot �rinti.

 

6.2.4.       Az adatfeldolgoz� ig�nybev�tel�nek c�lja: a webhely inform�ci�technol�giai �rtelemben vett m�k�d�s�nek biztos�t�sa.

 

6.2.5.       Az adatfeldolgoz�s jellege: elektronikus �ton t�rt�nik, az adatok feldolgoz�sa kiz�r�lag a webhely szoftver�nek informatikai �rtelemben vett �zemeltet�s�hez sz�ks�ges technikai m�veleteket jelenti.

 

 

6.3.      Elektronikus levelez� szoftver �s t�rhely biztos�t�s�hoz kapcsol�d� adatfeldolgoz�s

 

6.3.1.       Az adatfeldolgoz�ssal �rintettek k�re: jelen t�j�koztat�ban megjel�lt Felhaszn�l�k, akikkel Adatkezel� elektronikus levelez�s �tj�n tartja a kapcsolatot.

 

6.3.2.       Adatkezel� adatfeldolgoz�k�nt veszi ig�nybe a

Rackhost Informatikai Z�rtk�r�en M�k�d� R�szv�nyt�rsas�g

R�vid�tett n�v: Rackhost Zrt.

C�gjegyz�ksz�m: 06-10-000489

Ad�sz�m: 25333572-2-06

Sz�khely: 6722 Szeged, Tisza Lajos k�r�t 41.

Postac�m: 6722 Szeged, Tisza Lajos k�r�t 41.

Telefon: +36 1 445 1200

E-mail: [email protected]

Webhely: https://www.rackhost.hu/

gazdas�gi t�rsas�got, mint az elektronikus levelez�shez haszn�lt t�rhely szolg�ltat�j�t �s szoftver fejleszt�j�t (a tov�bbiakban egy�tt: Adatfeldolgoz�k).

 

6.3.3.       Az adatfeldolgoz�ssal �rintett adatok k�re: els�sorban az �rintett neve �s e-mail c�me, m�sodsorban a Felhaszn�l� �ltal elektronikus lev�lben megk�ld�tt tov�bbi adatok.

 

6.3.4.       Az adatfeldolgoz� ig�nybev�tel�nek c�lja: az elektronikus levelez�s m�k�d�s�nek biztos�t�sa.

 

6.3.5.       Az adatfeldolgoz�s jellege: elektronikus �ton t�rt�nik, az adatok feldolgoz�sa kiz�r�lag az elektronikus levelez�s informatikai �rtelemben vett �zemeltet�s�hez sz�ks�ges t�rhely �s szoftver m�k�d�k�pess�g�nek biztos�t�s�t jelenti.

 

6.4.      Adatkezel� a fent �s a �S�tik alkalmaz�s�r�l sz�l� t�j�koztat�� dokumentumban megjel�lt Adatfeldolgoz�kon k�v�l m�s adatfeldolgoz�t nem vesz ig�nybe.

 

6.5.      Adatkezel� az �ltala ig�nybe vett adatfeldolgoz�kkal a vonatkoz� jogszab�lyok betart�s�ra �s az adatbiztons�g megfelel� szint� garant�l�s�ra k�telez� tartalm� adatfeldolgoz�si szerz�d�st k�t.

 

7.       Adatv�delem, adatbiztons�g

 

7.1.      Adatkezel� az adatkezel�si �s adatfeldolgoz�si tev�kenys�gei k�r�ben gondoskodik az adatok biztons�g�r�l, technikai �s szervez�si int�zked�sekkel, valamint bels� elj�r�si szab�lyokkal gondoskodik a jogszab�lyok, valamint az egy�b adat- �s titokv�delmi szab�lyok �rv�nyre juttat�s�r�l. Megfelel� int�zked�sekkel v�di k�l�n�sen a jogosulatlan hozz�f�r�s, megv�ltoztat�s, tov�bb�t�s, nyilv�noss�gra hozatal, t�rl�s vagy megsemmis�t�s, valamint a v�letlen megsemmis�l�s �s s�r�l�s, tov�bb� az alkalmazott technika megv�ltoz�s�b�l fakad� hozz�f�rhetetlenn� v�l�s ellen a kezelt adatokat.

 

7.2.      Az adatok kezel�se csak a jelen t�j�koztat�ban meghat�rozott �s t�rv�nyes c�l el�r�se �rdek�ben, ahhoz sz�ks�ges �s ar�nyos m�rt�kben t�rt�nik, a vonatkoz� jogszab�lyok �s aj�nl�sok alapj�n, megfelel� biztons�gi int�zked�sek mellett.

 

7.3.      Az Adatkezel� v�dett adat�llom�nyok form�j�ban r�gz�tett, adatkezel�si c�lonk�nt elk�l�n�tett adat�llom�nyban t�rolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezel� meghat�rozott � jelen t�j�koztat�ban megjel�lt tev�kenys�gekkel kapcsolatos feladatokat ell�t� � alkalmazottai f�rhetnek hozz�, akiknek munkak�ri felel�ss�ge az adatok v�delme �s e t�j�koztat�nak �s a vonatkoz� jogszab�lyoknak megfelel� felel�ss�gteljes kezel�se.

 

7.4.      Adatkezel� az �ltala ig�nybe vett adatfeldolgoz�kkal a vonatkoz� jogszab�lyok betart�s�ra �s az adatbiztons�g megfelel� szint� garant�l�s�ra k�telez� tartalm� adatfeldolgoz�si szerz�d�st k�t.

 

8.       Felhaszn�l� adatkezel�ssel kapcsolatos jogai

 

8.1.      T�j�koztat�shoz val� jog

 

8.1.1.       Jelen adatkezel�si t�j�koztat� elolvas�s�val b�rmikor t�j�koz�dhat a Felhaszn�l� az adatkezel�sr�l. A Felhaszn�l� k�r�s�re sz�beli t�j�koztat�s is adhat�, felt�ve, hogy m�s m�don igazolt�k a Felhaszn�l� szem�lyazonoss�g�t. Az adatkezel�ssel �rintetts�ge alatt, illetve azt k�vet�en is k�rhet a Felhaszn�l� t�j�koztat�st. A t�j�koztat�s az adatkezel�s minden l�nyeges r�szlet�re, valamint a Felhaszn�l� jogainak gyakorl�si m�dj�ra is kiterjed. A Felhaszn�l�t k�relm�re Adatkezel� a Felhaszn�l� k�relmei alapj�n meghozott int�zked�sekr�l � vagy elmarad�suk ok�r�l a panasz el�terjeszt�s�re rendelkez�sre �ll� f�rumok megjel�l�s�vel � is t�j�koztatja.

 

8.1.2.       A t�j�koztat�s megad�sa d�jmentes. Ha a Felhaszn�l� k�relme egy�rtelm�en megalapozatlan vagy � k�l�n�sen ism�tl�d� jellege miatt � t�lz�, az Adatkezel�, figyelemmel a k�rt inform�ci� vagy t�j�koztat�s ny�jt�s�val vagy a k�rt int�zked�s meghozatal�val j�r� adminisztrat�v k�lts�gekre:

a)  �szszer� �sszeg� d�jat sz�m�that fel, vagy

b)  megtagadhatja a k�relem alapj�n t�rt�n� int�zked�st.

 

8.1.3.       A k�relem beny�jt�s�t�l sz�m�tott legr�videbb id� alatt (indokolatlan k�sedelem n�lk�l), de legk�s�bb egy h�napon bel�l Adatkezel� megadja a t�j�koztat�st.

 

 

8.2.      Hozz�f�r�si jog

 

8.2.1.       A Felhaszn�l�nak joga van hozz�f�rni a r�la kezelt adatokhoz. Ilyen ir�ny� k�relme eset�n az Adatkezel� t�j�koztatja �t arr�l, hogy a Felhaszn�l� szem�lyes adatai tekintet�ben van-e folyamatban adatkezel�s, illetve a konkr�t adatkezel�ssel kapcsolatban minden l�nyeges k�r�lm�nyr�l.

 

8.2.2.       A hozz�f�r�shez val� jog �rtelm�ben a Felhaszn�l� m�solatot k�rhet az Adatkezel� �ltal kezelt szem�lyes adatair�l, melyet Adatkezel� d�jmentesen biztos�t sz�m�ra az els� alkalommal. A tov�bbi m�solatok�rt az Adatkezel� az adminisztrat�v k�lts�geken alapul�, �szszer� m�rt�k� d�jat sz�m�that fel.

 

8.2.3.       A m�solatot sz�les k�rben haszn�lt elektronikus form�tumban bocs�tja rendelkez�sre az Adatkezel�, kiv�ve, ha a Felhaszn�l� m�sk�nt k�ri.

 

8.2.4.       A k�relem beny�jt�s�t�l sz�m�tott legr�videbb id� alatt (indokolatlan k�sedelem n�lk�l), de legk�s�bb egy h�napon bel�l Adatkezel� biztos�tja a fentiek szerint a hozz�f�r�st.

 

 

8.3.      A helyesb�t�shez val� jog

 

8.3.1.       Felhaszn�l� jogosult arra, hogy k�r�s�re az Adatkezel� indokolatlan k�sedelem n�lk�l helyesb�tse a r� vonatkoz� pontatlan szem�lyes adatokat.

 

8.3.2.       Figyelembe v�ve az adatkezel�s c�lj�t, a Felhaszn�l� jogosult arra, hogy k�rje a hi�nyos szem�lyes adatok � egyebek mellett kieg�sz�t� nyilatkozat �tj�n t�rt�n� � kieg�sz�t�s�t.

 

8.3.3.       Felhaszn�l� k�r�s�re az Adatkezel� indokolatlan k�sedelem n�lk�l helyesb�ti, illetve indokolt esetben kieg�sz�ti a r� vonatkoz� pontatlan szem�lyes adatokat.

 

 

8.4.      A t�rl�shez val� jog

 

8.4.1.       Felhaszn�l� jogosult arra, hogy k�r�s�re az Adatkezel� indokolatlan k�sedelem n�lk�l t�r�lje a r� vonatkoz� szem�lyes adatokat, az Adatkezel� pedig k�teles arra, hogy a Felhaszn�l�ra vonatkoz� szem�lyes adatokat indokolatlan k�sedelem n�lk�l t�r�lje, ha az al�bbi indokok valamelyike fenn�ll:

a)  a szem�lyes adatokra m�r nincs sz�ks�g abb�l a c�lb�l, amelyb�l azokat gy�jt�tt�k vagy m�s m�don kezelt�k;

b)  a Felhaszn�l� visszavonja az adatkezel�s alapj�t k�pez� hozz�j�rul�s�t, �s az adatkezel�snek nincs m�s jogalapja (a jelen t�j�koztat� t�rgy�t k�pez� adatkezel�sek k�z�l csak a hozz�j�rul�s alapj�n v�gzett, k�vetkez� fejezetben bemutatott adatkezel�sek eset�ben �ll fenn:

4. �zenet fogad�s�hoz �s megv�laszol�s�hoz kapcsol�d� adatkezel�s;

c)  a Felhaszn�l� tiltakozik az adatkezel�s ellen, �s nincs els�bbs�get �lvez� jogszer� ok az adatkezel�sre (a jelen t�j�koztat� t�rgy�t k�pez� adatkezel�sek k�z�l csak a jogos �rdek alapj�n v�gzett, k�vetkez� fejezetben bemutatott adatkezel�sek eset�ben �ll fenn:

3. Inform�ci�technol�giai adatgy�jt�shez kapcsol�d�, jogos �rdek alapj�n v�gzett technikai adatkezel�s;

d)  a szem�lyes adatokat jogellenesen kezelt�k;

e)  a szem�lyes adatokat az adatkezel�re alkalmazand� Eur�pai Uni�s vagy tag�llami jogban el��rt jogi k�telezetts�g teljes�t�s�hez t�r�lni kell.

 

8.4.2.       A jogi ig�nyek el�terjeszt�s�hez, �rv�nyes�t�s�hez, illetve v�delm�hez sz�ks�ges adatokat a Felhaszn�l� erre ir�nyul� k�relme eset�n sem k�teles t�r�lni Adatkezel�, ugyan�gy azokat sem, amelyek kezel�se a Felhaszn�l� vagy m�s term�szetes szem�ly l�tfontoss�g� �rdekeinek v�delme miatt, vagy az Adatkezel�re alkalmazand� uni�s vagy tag�llami jog szerinti k�telezetts�g teljes�t�s�hez sz�ks�gesek. Alapesetben azonban a meg�rz�si id� eltelt�vel Adatkezel� k�relem n�lk�l is t�rli az adatokat.

 

8.5.      Az adatkezel�s korl�toz�s�hoz val� jog

 

8.5.1.       A Felhaszn�l� k�r�s�re az Adatkezel� korl�tozza az adatkezel�st, ha az al�bbiak valamelyike teljes�l:

 

a)  a Felhaszn�l� vitatja a szem�lyes adatok pontoss�g�t, ez esetben a korl�toz�s arra az id�tartamra vonatkozik, amely lehet�v� teszi, hogy az Adatkezel� ellen�rizze a szem�lyes adatok pontoss�g�t;

b)  az adatkezel�s jogellenes, �s a Felhaszn�l� ellenzi az adatok t�rl�s�t, �s ehelyett k�ri azok felhaszn�l�s�nak korl�toz�s�t;

c)  az Adatkezel�nek m�r nincs sz�ks�ge a szem�lyes adatokra adatkezel�s c�lj�b�l, de a Felhaszn�l� ig�nyli azokat jogi ig�nyek el�terjeszt�s�hez, �rv�nyes�t�s�hez vagy v�delm�hez;

d)  a Felhaszn�l� tiltakozott az adatkezel�s ellen; ez esetben a korl�toz�s arra az id�tartamra vonatkozik, am�g meg�llap�t�sra nem ker�l, hogy az Adatkezel� jogos �rdekei els�bbs�get �lveznek-e a Felhaszn�l� jogos �rdekeivel szemben (a jelen t�j�koztat� t�rgy�t k�pez� adatkezel�sek k�z�l csak a jogos �rdek alapj�n v�gzett, k�vetkez� fejezetben bemutatott adatkezel�sek eset�ben �ll fenn:

3. Inform�ci�technol�giai adatgy�jt�shez kapcsol�d�, jogos �rdek alapj�n v�gzett technikai adatkezel�s.

 

8.5.2.       Ha az adatkezel�s korl�toz�s al� esik, az ilyen szem�lyes adatokat a t�rol�s kiv�tel�vel csak a Felhaszn�l� hozz�j�rul�s�val, vagy jogi ig�nyek el�terjeszt�s�hez, �rv�nyes�t�s�hez vagy v�delm�hez, vagy m�s term�szetes vagy jogi szem�ly jogainak v�delme �rdek�ben, vagy az Eur�pai Uni�, illetve valamely tag�llam fontos k�z�rdek�b�l kezeli Adatkezel�.

 

8.5.3.       Az Adatkezel� a Felhaszn�l�t, aki vitatta a szem�lyes adatok pontoss�g�t, �s ez alapj�n korl�tozt�k az adatkezel�st, az adatkezel�s korl�toz�s�nak felold�s�r�l el�zetesen t�j�koztatja.

 

 

8.6.      A szem�lyes adatok helyesb�t�s�hez vagy t�rl�s�hez, illetve az adatkezel�s korl�toz�shoz kapcsol�d� �rtes�t�si k�telezetts�g

Adatkezel� a helyesb�t�sr�l, a korl�toz�sr�l �s a t�rl�sr�l a Felhaszn�l�t, tov�bb� mindazokat a c�mzetteket �rtes�ti, akiknek kor�bban az adatot tov�bb�tott�k. Az �rtes�t�s mell�zhet�, ha lehetetlennek bizonyul, vagy ar�nytalanul nagy er�fesz�t�st ig�nyel. A Felhaszn�l�t k�r�s�re az Adatkezel� t�j�koztatja e c�mzettekr�l.

 

 

8.7.      Adathordozhat�s�ghoz val� jog

 

8.7.1.       Felhaszn�l� jogosult arra, hogy a r� vonatkoz�, �ltala az Adatkezel� rendelkez�s�re bocs�tott szem�lyes adatokat tagolt, sz�les k�rben haszn�lt, g�ppel olvashat� form�tumban megkapja, tov�bb� jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy m�sik adatkezel�nek tov�bb�tsa an�lk�l, hogy ezt akad�lyozn� az az adatkezel�, melynek a szem�lyes adatokat a rendelkez�s�re bocs�totta, ha:

a)    az adatkezel�s a Felhaszn�l� hozz�j�rul�s�n vagy a vele k�t�tt szerz�d�sen alapul; �s

b)    az adatkezel�s automatiz�lt m�don t�rt�nik.

 

8.7.2.       A jelen t�j�koztat� t�rgy�t k�pez� adatkezel�sek k�z�l az al�bbi fejezetben bemutatott adatkezel�sek felelnek meg a fenti felt�teleknek, teh�t ezek tekintet�ben gyakorolhat� az adathordozhat�s�ghoz val� jog:

a)    a hozz�j�rul�s alapj�n v�gzett:

4. �zenet fogad�s�hoz �s megv�laszol�s�hoz kapcsol�d� adatkezel�s.

 

8.7.3.       Az adatok hordozhat�s�g�hoz val� jog fentiek szerinti gyakorl�sa sor�n a Felhaszn�l� jogosult arra, hogy � ha ez technikailag megval�s�that� � k�rje a szem�lyes adatok adatkezel�k k�z�tti k�zvetlen tov�bb�t�s�t.

 

 

8.8.      A tiltakoz�shoz val� jog

 

8.8.1.       Felhaszn�l� a saj�t helyzet�vel kapcsolatos okokb�l b�rmikor tiltakozhat a szem�lyes adatainak jogos �rdeken alapul� kezel�se ellen.

 

8.8.2.       Ebben az esetben az Adatkezel� a szem�lyes adatokat csak akkor kezelheti tov�bb, ha bizony�tja, hogy az adatkezel�st olyan k�nyszer�t� erej� jogos okok indokolj�k, amelyek els�bbs�get �lveznek a Felhaszn�l� �rdekeivel, jogaival �s szabads�gaival szemben, vagy amelyek jogi ig�nyek el�terjeszt�s�hez, �rv�nyes�t�s�hez vagy v�delm�hez kapcsol�dnak.

 

8.8.3.       A jelen t�j�koztat� t�rgy�t k�pez� adatkezel�sek k�z�l Felhaszn�l� az al�bbi, jogos �rdek jogalapj�val v�gzett adatkezel�sekr�l sz�l� fejezetben bemutatott adatkezel�sek tekintet�ben gyakorolhatja a tiltakoz�shoz val� jog�t:

3. Inform�ci�technol�giai adatgy�jt�shez kapcsol�d�, jogos �rdek alapj�n v�gzett technikai adatkezel�s.

 

9.       Felhaszn�l� k�relmeinek teljes�t�se

 

9.1.      A 8. pontban foglaltak szerinti t�j�koztat�st �s int�zked�st d�jmentesen biztos�tja Adatkezel�. Ha az �rintett Felhaszn�l� k�relme egy�rtelm�en megalapozatlan vagy � k�l�n�sen ism�tl�d� jellege miatt � t�lz�, az Adatkezel�, figyelemmel a k�rt inform�ci� vagy t�j�koztat�s ny�jt�s�val vagy a k�rt int�zked�s meghozatal�val j�r� adminisztrat�v k�lts�gekre:

a) �szszer� �sszeg� d�jat sz�m�that fel, vagy
b) megtagadhatja a k�relem alapj�n t�rt�n� int�zked�st.

9.2.      Adatkezel� indokolatlan k�sedelem n�lk�l, de legk�s�bb a k�relem be�rkez�s�t�l sz�m�tott egy h�napon bel�l t�j�koztatja a Felhaszn�l�t a k�relem nyom�n hozott int�zked�sekr�l, ide�rtve az adatm�solatok kiad�s�t is. Sz�ks�g eset�n, figyelembe v�ve a k�relem �sszetetts�g�t �s a k�relmek sz�m�t, ez a hat�rid� tov�bbi k�t h�nappal meghosszabb�that�. A hat�rid� meghosszabb�t�s�r�l az Adatkezel� a k�sedelem okainak megjel�l�s�vel a k�relem k�zhezv�tel�t�l sz�m�tott egy h�napon bel�l t�j�koztatja a Felhaszn�l�t. Ha az �rintett Felhaszn�l� elektronikus �ton ny�jtotta be a k�relm�t, a t�j�koztat�st elektronikus �ton adja meg Adatkezel�, kiv�ve, ha az �rintett Felhaszn�l� azt m�sk�nt k�ri.

 

9.3.      Ha az Adatkezel� nem tesz int�zked�seket az �rintett Felhaszn�l� k�relme nyom�n, k�sedelem n�lk�l, de legk�s�bb a k�relem be�rkez�s�t�l sz�m�tott egy h�napon bel�l t�j�koztatja az �rintettet az int�zked�s elmarad�s�nak okair�l, valamint arr�l, hogy az �rintett Felhaszn�l� panaszt ny�jthat be a 10. pontban megjel�lt fel�gyeleti hat�s�gn�l, �s az ugyanott �rtak szerint �lhet b�r�s�gi jogorvoslati jog�val.

 

9.4.      Felhaszn�l� b�rmilyen, a szem�ly�nek azonos�t�s�t lehet�v� tev� m�don beterjesztheti k�relmeit Adatkezel�h�z. A k�relmet beterjeszt� Felhaszn�l� azonos�t�sa az�rt sz�ks�ges, mert a k�relmeket Adatkezel� csak az arra jogosultaknak teljes�theti. Ha az Adatkezel�nek megalapozott k�ts�gei vannak a k�relmet beny�jt� term�szetes szem�ly kil�t�vel kapcsolatban, tov�bbi, az �rintett Felhaszn�l� szem�lyazonoss�g�nak meger�s�t�s�hez sz�ks�ges inform�ci�k ny�jt�s�t k�rheti.

 

9.5.      Felhaszn�l� k�relmeit postai �ton Adatkezel� 6448 Cs�voly, D�zsa Gy�rgy �t 50. alatti c�m�re, e-mailben a [email protected] e-mail c�mre juttathatja el. E-mailben k�ld�tt k�relmet Adatkezel� csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhaszn�l� Adatkezel�nek megadott �s ott nyilv�ntartott e-mail c�m�r�l k�ldik, ugyanakkor a m�sik e-mail c�m haszn�lata nem jelenti a k�relem figyelmen k�v�l hagy�s�t. E-mail eset�ben a k�zhezv�tel id�pontj�nak az elk�ld�st k�vet� els� munkanapot kell tekinteni. 

 

10.    Jog�rv�nyes�t�s

Az �rintettek jog�rv�nyes�t�si lehet�s�geiket b�r�s�g el�tt gyakorolhatj�k, valamint a Nemzeti Adatv�delmi �s Inform�ci�szabads�g Hat�s�ghoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatv�delmi �s Inform�ci�szabads�g Hat�s�g
C�m: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postac�m: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: 
https://naih.hu/

A b�r�s�gi �t v�laszt�sa eset�n a per � az �rintett Felhaszn�l� v�laszt�sa szerint � az �rintett lak�helye vagy tart�zkod�si helye szerinti t�rv�nysz�k el�tt is megind�that�, mivel a per elb�r�l�sa a t�rv�nysz�k hat�sk�r�be tartozik.

 

 

2023. szeptember 4.

 

NOM�D PICNIC Kft.